Fenix Search

PRÁVNÍ NOVINKA 01/2023
Legislativí změna týkající se pojetí překážek výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací.

Na konci roku 2022 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon novelizující mimo jiné zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících, jakož i zákon o živnostenském podnikání. Jedná se o vládní návrh transponující směrnici EU, a to souvislosti s novými požadavky na využívání digitálních nástrojů v právu obchodních společností.

V tomto prvním příspěvku se zaměříme právě na to, co relativně čerstvě přijatá novela přináší do postavení členů volených orgánů obchodních korporací. Novela v této části nabývá účinnosti dne 1. 7. 2023.

Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) přináší změnu v dosavadní dlouholeté praxi vymezující překážky ve výkonu funkce člena volených orgánů obchodních korporací v podobě odkazu na zákon o živnostenském podnikání. To znamená, že překážky pro výkon funkce člena voleného orgánu obchodní korporace byly doposud totožné s překážkami pro provozování živnosti. Uvedený odkaz na právní úpravu živnostenského podnikání se zcela ruší, přičemž ZOK bude nově obsahovat samostatnou komplexní, a tedy přímou úpravu překážek výkonu funkce člena voleného orgánu obchodních korporací.

Překážku ve výkonu funkce člena voleného orgánu obchodních korporací bude dle ZOK nově představovat:

  1. zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace;
  2. zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobným důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
  3. pravomocné odsouzení, ledaže se na osobu hledí, jako by nebyla odsouzena, za trestný čin:
    1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
    2. daňový, poplatkový nebo devizový,
  1. obdobný trestným činům podle bodů i. až iii. v zahraničí, nebo
  1. rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.

K zákazů pod body A. a B. je vhodno podotknout, že otázka, zda byl zákaz činnosti vydán jinou zemí „z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v ČR“ by byla zkoumaná v samostatném soudním řízení, nikoliv v řízení před rejstříkovým soudem.

Nová úprava pod písm. D. představuje zúžení překážky tohoto charakteru ve srovnání s dosavadní právní úpravou. Ve znění novely ZOK se již za překážku nepovažuje tzv. neúspěšně skončené insolvenční řízení (tj. zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatečný majetek dlužníka nebo zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů) vztahující se k osobě potenciálního člena voleného orgánu obchodní korporace, ke kterému došlo v posledních 3 letech. Zůstává ovšem v této souvislosti zachována informační povinnost takové osoby vůči obchodní korporaci. Úvaha o vhodnosti volby, resp. jmenování takové osoby na pozici člena voleného orgánu obchodní korporace se pak ponechává nejvyššímu orgánu obchodní korporace (např. valná hromada/společník).

V rámci informační povinnosti je osoba nově povinna obchodní korporaci informovat jak před svým jmenováním/volbou, tak i kdykoli po dobu trvání funkce, a to jak o případném insolvenčním řízení, tak i o existenci překážek výkonu funkce, jakož i o skutečnostech, které by ke vzniku překážek mohly vést.

V případě, že osobě vykonávající funkci vznikne překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace až na základě současné novely ZOK, je tato osoba povinna nejpozději do 1. 8. 2023 o této skutečnosti příslušnou obchodní korporaci informovat. Funkce takové osoby současně zaniká ze zákona, a to ke dni 1. 10. 2023. Jinými slovy, dotčené obchodní korporace budou mít po nabytí účinnosti novely ZOK k dispozici 2 měsíce k nahrazení člena svého voleného orgánu, u kterého dle nové úpravy nastala překážka výkonu funkce.

V souvislosti s výše uvedeným se nově zřizuje evidence vyloučených osob představující informační systém veřejné správy, jehož správcem má být Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „Evidence“).

Předmětem Evidence budou informace o osobách, u nichž nastala překážka výkonu funkce voleného orgánu spočívající v soudním rozhodnutí o vyloučení, uložení zákazu činnosti, odsouzení za (vybraný) trestný čin a/nebo prohlášení konkursu na majetek takové osoby.

Rejstříky podobné Evidenci se mají zřizovat také v ostatních členských státech EU. Evidence má být neveřejná, přičemž přístup do ní bude umožněn pouze soudům, notářům, dále subjektům v obdobném postavení působím v jiných členských státech, jakož i unijním orgánům v souvislosti s výměnou informací. Dále bude umožněno každému jednotlivci, aby ve vztahu ke svojí osobě získal na základě žádosti z Evidence výpis o trvajících, jakož i zaniklých překážkách výkonu funkce, případně potvrzení o tom, že u něj taková překážka netrvá.

Evidence má být propojena s rejstříkem trestů, evidencí přestupků, jakož i s insolvenčním rejstříkem, přičemž překážky z těchto rejstříků budou do Evidence zapsány i zpětně. Překážky spočívající ve vyloučení osoby z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace (písm. A. výše) se doposud nikde neevidovaly. Z uvedeného důvodu budou do Evidence zapsány pouze překážky z takových rozhodnutí, jež se stanou pravomocnými po dni nabytí účinnosti současné novely.

Výše uvedená novela ZOK tedy – ve srovnání se stávající úpravou – přináší podrobné, systematicky uspořádané vymezení překážek výkonu funkce. Především pak odstraňuje některé nejasnosti vzniklé v rámci aplikační praxe v minulosti, kdy výslovně určuje, které trestné činy překážku výkonu funkce představují. Za jasný přínos lze označit rovněž zmírnění určitých dopadů předchozího insolvenčního řízení týkajícího se osoby vykonávající funkci člena voleného orgánu obchodní korporace.

V neposlední řadě ovšem doporučujeme nové právní úpravě věnovat zvýšenou pozornost, neboť tato ve vybraných případech – jak již bylo výše rozvedeno – založí u vybraných osob automatický zánik funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.

Ve spolupráci s Spring Walk advokátní kancelář s.r.o. – https://www.springwalk.cz/

logo
ikona ikona ikona
© 2024 Fenix Search | SLOVNÍK | ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) | tvorba admiva